biometric scan

รู้จักกับ Biometric คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง และ Biometric passport ปลอดภัยจริงหรือไม่

รู้จักกับ Biometric คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง และ Biometric passport ปลอดภัยจริงหรือไม่ หนึ่งในเทคโนโลยีที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันสำหรับการระบุตัวตน (Identification) และการรับรองความถูกต้องของตัวบุคคล (Verification) ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพ (Physical) หรือพฤติกรรม (Behaviors) นั่นก็คือ ระบบ Biometric เรามักจะคุ้นเคยกระบวนการของระบบและการนำมาใช้งานจริง อย่างเช่น การสแกนลายนิ้วมือ หรือการสแกนม่านตานั่นเอง ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความรู้จักระบบ Biometric ว่าคืออะไร? สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านใดได้บ้าง? มีความปลอดภัยจริงหรือไม่? สามารถศึกษาได้ในบทความนี้เลย สารบัญบทความ Add a header to begin generating the table of contents ทำความรู้จัก Biometric คืออะไร Biometric คือ เทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นระบบในการระบุตัวตนและรับรองความถูกต้องของบุคคล โดยใช้เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล (Personal Identity) หรือข้อมูลทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพ หรือพฤติกรรม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่มีอยู่และผู้ที่ต้องการเข้าถึงสิทธิ์นั้นๆ ส่วนมากนิยมนำมาใช้ในองค์กรต่างๆเพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ หรือมีความสำคัญต่อองค์กร …

รู้จักกับ Biometric คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง และ Biometric passport ปลอดภัยจริงหรือไม่ Read More »